پیشوند ها با معنای "نه"

خانه » پیشوند ها با معنای "نه"

این گزینه باعث منظم (un-، in-، il-، ir-، و dis-) اغلب استفاده می شود تا صفت ها (و برخی از فعل ها و اسم ها) را به معنای منفی بدانند. اینجا امتحان معمول استاست:

خوشحال نیستم

مانند (V) دوست نداشتن (V)

ممکن است غیر ممکن باشد

قانونی غیر قانونی (= علیه قانون)

صحیح نادرست است

به طور منظم نامنظم، به عنوان مثال افعال نامنظم

un- با استفاده از کلمات مختلف، به عنوان مثال استفاده می شود غیر دوستانه، ناتوان، بیکار (= بدون کار) بی نظیر (= در نظم نیست؛ در یک ظرف غذا)

من هستم- قبل از اینکه برخی از کلمات شروع شود استفاده می شود m or p, به عنوان مثال بی ادب (= بی ادب)، بی صبری (کسی که هست بی صبر می خواهد همه چیز اتفاق می افتد در حال حاضر؛ آنها نمی توانند برای چیزهای منتظر بمانند)

IL- قبل از اینکه برخی از کلمات شروع شود استفاده می شود 1, به عنوان مثال ناخوانا
(= نمیتواند بخواند زیرا نوشتن بسیار بد است)

ir- فقط قبل از استفاده از برخی کلمات شروع می شود r, به عنوان مثال بی مسئولیت

dis- قبل از اینکه بعضی از صفت ها، مثلا نادرست، و چند فعل، مثلا ناسازگار، مخالف باشند، استفاده می شود

که در- قبل از تعداد محدودی از کلمات، به عنوان مثال، استفاده می شود مخفی (= قابل مشاهده نیست)

توجه داشته باشید: یک پیشوند به طور معمول استراتژی کلمه را تغییر نمی دهدمثلا خوشحال / ناراضی ممکن / غیرممکن است اما استرس ممکن است تغییر کند اگر شما مایل به تأکید بر منفی یا مخالف باشید:

  • A: آیا او در مورد تغییرات شاد بود؟
  • ب: نه، او در مورد آن بسیار ناراضی بود.

نظرات فیس بوک