اصطلاح عبارت Y

خانه » اصطلاح عبارت Y

باشه ادامه صحبت کردن در راه آزار دهنده ("در" می تواند برای تکرار تکرار شود) او فقط روی و در حال حرکت است.
+ درباره یک ادامه صحبت کردن در مورد یک آزار دهنده در مورد چیزی ("در" می تواند برای تاکید تکرار) او فقط در مورد شغل جدید شوهرش صحبت کرده است.
یامر بر روی برای صحبت کردن با یک روش مزاحم یا شکایت ("on" می تواند برای تأکید تکرار شود) آنها روی و روشن و خاموش شدند.
+ درباره یامر برای صحبت کردن در مورد یک چیز آزار دهنده یا شکایت کردن ("on" می تواند برای تاکید تکرار شود) او فقط در مورد چگونگی وحشتناک پیشخدمت زنگ زد.

نظرات فیس بوک