اصطلاح عبارات N

خانه » اصطلاح عبارات N

نام * پس از + نام یک فرزند با استفاده از نام یکی دیگر از اعضای خانواده من بعد از پدربزرگ من نامگذاری شدم
خم شدن به خواب رفتن فیلم خیلی خسته کننده بود، قبل از اینکه آن را تمام شود، سرش را تکان دادم.
بینی + + دزدکی حرکت کردن من از آن متنفر هستم وقتی مادر من در اطراف اتاق من است.

نظرات فیس بوک