جدول اقدامات

خانه » جدول اقدامات

TIME

60 ثانیه (ثانیه) = دقیقه 1 (دقیقه)

دقیقه 60 = ساعت 1 (ساعت)

24 ساعت = روز 1

روز 7 = هفته 1

هفته 4 (حدود) = 1 ماه

365 روز = هفته 52 (تقریبا) = 12 ماه = 1 سال

10 سال = دهه 1

100 سال = 1 قرن

طول

میلی متر 10 (میلی متر) = سانتی متر 1 (سانتی متر)

100 cm = 1000 mm = 1 متر (متر)

1000 m = کیلومتر 1 (کیلومتر)

منطقه

میلی متر مربع 100 (mm2) = 1 مربع سانتی متر (cm2)

10,000 cm2 = 1 متر مربع (m2)

10,000 m2 = 1 هکتار (هکتار)

حجم

میلی متر مکعب 1000 (mm3) = 1 سانتی متر مکعب (cm3)

1,000,000 cm3 = 1 متر مکعب (m3)

ظرفیت مایع

میلی لیتر 1000 (میلی لیتر) = 1 لیتر (L)

1000 L = کیلوگرم 1 (کیلوولت)

توده

میلیگرم 1000 (mg) = 1 گرم (g)

1000 g = کیلوگرم 1 (کیلوگرم)

1000 kg = 1 متریک تن (t)

درجه حرارت

درجه سانتیگراد (° C)

0 ° C = نقطه ی انجماد آب

37 ° C = دمای طبیعی بدن

100 ° C = نقطه جوش آب

نظرات فیس بوک