محدوده، رسانه ای، و حالت

خانه » محدوده، رسانه ای، و حالت


1. میانگین یا ریاضی متوسط

برای پیدا کردن میانگین یک مجموعه ای از اعداد، آنها را اضافه کنید و با تعداد اعداد تقسیم کنید.

مجموع شرایط

میانگین = تعداد اصطلاحات

برای پیدا کردن میانگین پنج عدد 12، 15، 23، 40 و 40، ابتدا آنها را اضافه کنید:

12 + 15 + 23 + 40 + 40 = 130. سپس مبلغ را با 5 تقسیم کنید: 130 / 5 = 26.

2. با استفاده از میانگین برای پیدا کردن مبلغ

مجموع = (میانگین) X (تعداد اصطلاحات)

اگر میانگین ده عدد 60 باشد، آن ها به 10 X 60 یا 600 اضافه می شوند.

3. پیدا کردن یک شماره گمشده

برای پیدا کردن یک شماره از دست رفته هنگامی که به شما داده می شود به طور متوسط، از مجموع استفاده کنید. اگر میانگین چهار عدد 7 باشد، سپس مجموع این چهار عدد 4 X 7 یا 28 است. فرض کنید که سه عدد 3، 5 و 8 هستند. این سه عدد به 16 از آن 28 اضافه می کنند که 12 را برای شماره چهارم می گذارد.

4. متوسط

میانگین از یک مجموعه ای از اعداد ارزش است که در وسط مجموعه قرار می گیرد. اگر شما پنج نمره آزمون داشته باشید و آنها 88، 86، 57، 94 و 73 هستند، ابتدا باید نمرات را در جهت افزایش یا کاهش فهرست کنید: 57,73، 86، 88، 94.

متوسط ​​میانه است، یا 86. اگر تعداد مجموعه ای از مقادیر در یک مجموعه وجود دارد (مثلا 6 نمره آزمون)، به طور متوسط ​​میانگین دو عدد متوسط ​​را می گیرید.

5. حالت

حالت مجموعه اي از اعداد ارزشي است که اغلب به نظر مي رسد. اگر نمرات تست شما 88، 57، 68، 85,99، 93، 93، 84 و 81 باشد، حالت نمرات 93 خواهد بود، زیرا به نظر می رسد بیشتر از هر نمره دیگر است. اگر یک کپی برای رایج ترین مقدار در یک مجموعه وجود داشته باشد، مجموعه ای بیش از یک حالت دارد.

6. انحراف معیار

انحراف استاندارد یک سنجش آماری پیچیده است، اما برای تست شما عمدتا باید بدانید که این اندازه گیری میزان گسترش گروهی از اعداد است. به عنوان مثال، اعداد {0، 10، 20} دارای انحراف استاندارد در مورد 8.17 هستند در حالی که اعداد {9، 10، 11} انحراف استاندارد در مورد 0.82 دارند. هر دو دارای میانگین 10 هستند، اما به این دلیل که گروه اول بیشتر "گسترش یافته" بود که دارای انحراف استاندارد بالاتر بود.

نظرات فیس بوک