اتصالات و کلمات مرتبط

خانه » اتصالات و کلمات مرتبط

مفاهیم پایه

کنجکاویها به دو قسمت از یک جمله تقسیم می شوند و به ارتباط بین دو قسمت جمله کمک می کنند.

و به شما بیشتر می گوید

 • ما به خانه رفتیم و به رختخواب رفتیم.

اما کنتراست ایجاد می کند

 • آنها غنی هستند اما خوشحال نیستند.

زیرا پاسخ به سوال چرا؟

 • ما به خانه رفتیم چون خسته شدیم

so به شما نتیجه می دهد

 • ما به زودی به خانه رفتیم، بنابراین ما پایان کنسرت را از دست دادیم.

چه زمانی پاسخ به سوال وقتی؟

 • جین می خواست به خانه برود.

قبل و بعد از پاسخ به سوال چه اتفاقی افتاده است؟

 • ما قبل از پایان کنسرت به خانه رفتیم.
 • ما پس از حداکثر جونز آهنگ اول خود را به خانه بردیم.

با وجود این که به شما چیزی شگفت آور می دهد

 • ما به خانه رفتیم هر چند که ما واقعا نمی خواستیم.

if یک وضعیت را ایجاد می کند

 • اگر ما خسته باشیم، به خانه می رویم

هماهنگی اتصالات

 • برای
 • و
 • نه
 • اما
 • or
 • هنوز

تابع وابستگی

 • A: پس از آن، اگر چه، به عنوان، تا اگر، تا آنجا که، به همان اندازه، به زودی، به هر حال
 • ب: چرا، قبلا، در آن زمان
 • E: حتی اگر حتی، هر چند
 • من: اگر به منظور آن، در مورد
 • L: به احتمال زیاد
 • O: یک بار، فقط اگر
 • P: ارائه شده است
 • S: از آن زمان، به طوری که
 • T: از آن، هر چند، تا
 • U: مگر اینکه، تا
 • W: وقتی، هر وقت، کجا، هر جا، در حالی که
TIME علت + اثر مخالفت وضعیت
بعد از زیرا اگر چه if
قبل از پس از گرچه مگر
چه زمانی حالا که بااینکه فقط اگر
در حین as در حالیکه خواه ناخواه
پس از برای اینکه در حین حتی اگر
تا so در صورتی که)

پیوندهای همبستگی

 • هر دو و
 • یا ... یا
 • نه این و نه آن
 • نه تنها بلکه
 • آیا ... یا

A: بعد، هر چند، به عنوان، تا اگر، به هر حال، به همان اندازه، به زودی، به عنوان اینکه

B: چون قبلا، توسط آن زمان

E: حتی اگر، هر چند

I: اگر، به منظور آن، در مورد

L: مبادا

O: یک بار، فقط اگر

P: به شرطی که

S: از آن زمان، به طوری که

T: از آن، هر چند، تا

U: مگر اینکه، تا

W: وقتی، هر زمان، کجا، هر کجا، در حالی که

نظرات فیس بوک