فهرست R

خانه » فهرست R

بالا بردن یا افزایش؟ بگذارید به این دو کلمه اول نگاه کنیم
افعال (انجام کلمات):
صاحبخانه من تصمیم گرفته است که به بالا برود
اجاره.
او یک سال پیش اجاره را برداشت.
او سه بار در اجاره اجاره کرده است
چهار سال.
هزینه های من همیشه افزایش می یابد.
آنها ROSE بسیار تند و تیز در سال گذشته.
آنها سالم به طور پیوسته در حال افزایش هستند.
اکنون اجازه دهید آنها را به عنوان اسم ها نگاه کنیم (افزایش،
بوجود می آیند):
شما باید از کارفرمای خود بخواهید برای یک
بالا آمدن.
شما باید از کارفرمای خود بخواهید برای یک
بالا بردن
افزایش حقوق و دستمزد در "افزایش" نامیده می شود
انگلیس و "افزایش" در آمریکا.
اخیرا یا مظنون اخیرا اخیرا اتفاق افتاده است
RESENT = احساس ناراحتی و خستگی می کند
خشمگین
بازیابی یا دوباره پوشش؟ به خاطر داشته باشید که در معنای دیففانس است
که این اختلال باعث می شود:
RECOVER = بهتر است، دوباره به دست آورید
RE-COVER = برای پوشش دوباره
داور یا داور؟ REFEREE = فوتبال، بوکس
UMPIRE = بیس بال، کریکت، تنیس
پادشاهی یا سلطنتی؟ REGAL = فیرفوریتورکین؛
شبیه رفتار یک پادشاه یا
ملکه
ROYAL = داشتن یک پادشاه یا
ملکه یا عضو خانواده آنها است
دافع یا ریزش هر دو کلمه به معنی "ایجاد انزجار یا
ناامیدی ". REPULSIVE، با این حال، isthe است
قوی تر از دو؛ آن حس دارد
باعث «انگیختگی شدید» و حتی ترسناک می شود
برخی شرایط
REPELLENT همچنین می تواند در
احساس توانایی دفع خاصی
آفات (پشه پشه) و در
احساس غیر قابل اعتماد بودن به بعضی ها
مواد (آبگرفتگی).
تکراری یا
تکراری؟
هر دو کلمه از "تکرار" مشتق می شوند.
هنگامی که می خواهید، از REPETIIOUS استفاده کنید
انتقاد از چیزی که گفته شده یا نوشته شده است
حاوی خسته کننده و بیش از حد است
تکرار "تکراری" یک تلخ است
مدت.
هنگامی که می خواهید، از REPETITIVE استفاده کنید
نکته ای که سخنرانی، نوشتن یا
فعالیت شامل یک مقدار مشخصی از
تکرار (به عنوان مثال کار بر روی خط مونتاژ
در کارخانه). "تکراری" بی طرف است
کلمه است.
احترام یا احترام؟ REVEREND = شایستگی احترام عنوان
برای روحانی
Revd C. بنسون
Rev. C. بنسون
REVERENT = نشان دادن احترام
زائران برجسته
سخت یا شدید؟ RIGOROUS = جامع، بسیار کامل
جسمی یا ذهنی سختگیرانه
VIGOROUS = پر از انرژی است

نظرات فیس بوک