دیگران و دیگران

خانه » دیگران و دیگران

چه زمانی دیگر علامت است، آن را ندارد چندگانه.

  • کجا هستند دیگر عکس ها (نه ...) دیگران عکس ها؟)
  • آیا هرکسی دارید دیگر رنگ ها

چه زمانی دیگر تنها استفاده می شود، بدون اسم، می تواند یک جمع باشد.

  • بعضی از گرامرها از آن آسان تر است دیگران.
  • دیر خواهد شد می توانید بگویید دیگران.

نظرات فیس بوک