هیچ و نه / هیچ

خانه » هیچ و نه / هیچ

1. نه تعیینکننده است ما استفاده می کنیم نه قبل از اسم های شمرده و غیر قابل شمارش و اسم های چندگانه.
نه به معنای همان است نه یک یا not هر اما ما استفاده می کنیم نه:

(الف) در آغاز یک جمله
(ب) زمانی که ما می خواهیم ایده ی منفی را تأیید کنیم.

a.

  • نه سیگار کاملا بی ضرر است (نه هیچ سیگار ...)
  • نه آبجو؟ چطور انتظار داشتم بدون آبجو آواز بخوانم؟
  • نه گردشگران هرگز به روستا می آیند

b.

  • من نمی توانم آنجا بروم وجود دارد نه اتوبوس. (تأیید بیشتر از آنجا نیست یک اتوبوس)
  • با عرض پوزش نمی توانم متوقف کنم من کردم نه زمان.
  • وجود دارد نه امروز صبح نامه های شما را می گیرم، می ترسم

2. هیچ کس، هیچکس، هیچکس و هیچ جایی به روش های مشابهی استفاده می شود نه.

مقايسه كردن:

  • هيچ كس آمد (نه هیچ کس نمی آمد)
  • من تو را دیدم هیچ کس (تأکید بیشتری نسبت به من داشتنه دیدن کسی)

3 ما فقط از آن استفاده می کنیم نه بلافاصله قبل از اسم در موارد دیگر ما استفاده می کنیم هیچکدام از).

    نظرات فیس بوک