فهرست N

خانه » فهرست N

ملی کردن یا
طبیعی بودن
به ملی = انتقال
مالکیت از بخش خصوصی به
بود
به NATURALISE = برای دادن کامل
شهروندی در خارج از کشور
هیچ بدن یا هیچ کس؟ از این جملات نمونه به عنوان راهنمای استفاده کنید:
اعتقاد بر این بود که او بوده است
کشته شده اما بدن هیچ وقت یافت نشد
و بنابراین هیچ چیز ثابت نمی شود. (= نه
جنازه)
NOBODY دوست دارد رفتن به دندانپزشک.
(= هیچ کس)

نظرات فیس بوک