فهرست I

خانه » فهرست I

ایده یا ایده آل؟ بریستولین ها دارایی های خاصی دارند
تمایز بین این دو به دلیل
از بریستول مزاحم 'L'. این نمونه
جملات باید کمک کند:
IDEA شما درخشان است.
این نقطه ایده آل برای یک پیک نیک است.
IDEALS او را از خوردن گوشت جلوگیری می کند.
شاخص ها یا شاخص ها؟ هر دوی آنها فرمهای قابل قبولی از "شاخص"
اما آنها به طور خاص استفاده می شود.
از INDEXES به فهرست الفبایی مراجعه کنید
از منابع در کتاب ها.
از INDICES در ریاضیات، اقتصادی استفاده کنید
و زمینه های فنی.
بین / درون پیشوند INTER- میان بین یا
در میان (به عنوان مثال بین المللی).
پیش فرض INTRA- به معنی در داخل، در
داخل (به عنوان مثال داخل وریدی).
-یعنی یا ایزوله؟ بیشتر کلمات پایان دادن به این ffi x می توانند باشند
در انگلیس بریتانیایی، انگلیسی یا انگلیس تلفظ می شود.
انگلیسی آمریکایی است که بیش از حد توصیفی است
اصرار دارد در هر زمان که انتخابی باشد، اصلاح شود.
خانه سبک در بریتانیا متفاوت است
ناشر به ناشر و از
روزنامه به روزنامه (شما ممکن است داشته باشید
متوجه شدم که در این کتاب من به نفع هستم.)
هنگام انتخاب خود، این را تحمل کنید
دو نظر در ذهن داشته باشید:
"این نوزده کلمه باید باشد:
تبلیغ، مشاوره، اطلاع رسانی، مطرح شدن
تعصب، تعصب، شامل،
سازش، نومید ساختن، مخفی کردن،
enfranchise، مالیات غیر مستقیم، ورزش،
بداهه، تجدید نظر، نظارت، تعجب،
تلویزیون
"فقط یک فعل از بیش از یک
هجا باید بزرگ باشد.
(یک افعار صلحآمیز همچون «دستگیری» هنوز وجود دارد
البته مراقب باشید.)
هر آنچه که تصمیم می گیرید، در درون سازگار باشید
یک قطعه نوشتن و سازگار است
با مشتقات اگر از "تحقق بخشیدن" استفاده میکنید
یک پاراگراف، شما باید از "تحقق" استفاده کنید
و نه "تحقق" در نقطه دیگری در
همان قطعه اگر از "همدردی" استفاده می کنید،
سپس باید به هواداران و ... اشاره کنید
نه به هواداران در جای دیگر.
بسیاری از مقامات ترجیح می دهند از زمان استفاده استفاده کنند
یک انتخاب وجود دارد در عمل، بسیاری
نویسندگان ترجیح می دهند از آن استفاده کنند زیرا این
انتخاب نسبتا بدون دردسر است.
تصمیم شماست!

نظرات فیس بوک