چطور و چطور؟

خانه » چطور و چطور؟

1 ما استفاده می کنیم چگونه برای چیزهایی که تغییر می کنند بپرسید - به عنوان مثال خلق و خوی مردم و سلامت.
استفاده می کنیم شبیه چی برای اینکه درباره چیزهایی که تغییر نکنند بپرسید - به عنوان مثال، ظاهر و شخصیت افراد. مقایسه کنید:

  • چگونهران؟ او خیلی خوب است
  • چیران پسندیدن. او بلند و تاریک است و کمی خجالتی است.
  • چگونه آیا او نگاه می کند؟ غافلگیر شدن.
  • چی آیا او نگاه می کند پسندیدن. خوب

2 ما اغلب استفاده می کنیم چگونه از واکنش مردم به تجربیات خود بپرسید

  • چگونه فیلم بود؟ عالی.
  • چگونهاستیک شما؟
  • چگونهشغل جدید؟

3 پیش فرض را نادیده نگیرید (در شبیه چی؟) با فعل مانند.

مقايسه كردن:

  • چی او است پسندیدن؟ دوست داشتني
  • چی آیا او پسندیدن؟ رقص و ماشین های سریع

نظرات فیس بوک