سخت و سخت

خانه » سخت و سخت

1. سخت می تواند صفت یا علامت باشد

  • این یک سخت شغل (صفت)
  • این خیلی سخت نان (صفت)
  • شما باید حرف بزنید سخت. (قید)
    (نه شما باید به سختی کار کنید)
  • بزنش سخت. (قید)

2. به سختی در یک قاعده این یعنی "تقریبا هیچ" یا "تقریبا"

  • He به سختی کار همه (= او کار بسیار کمی)
  • من کردم به سختی هر پولی
  • او میداند به سختی چیزی درباره جغرافیا

توجه داشته باشید که به سختی, به سختی هرگز، تقریبا همیشه و غیره بسیار رایج تر از تقریبا، تقریبا هیچ، تقریبا هرگز و غیره

نظرات فیس بوک