همچنین- یا

خانه » همچنین- یا

استفاده می کنیم هم و هر دو در پایان یک جمله

استفاده می کنیم هم بعد از یک مثبت فعل: استفاده می کنیم هر دو بعد از یک منفی فعل:
• A: Iخوشحالم • A: Iنه خوشحالم
B: من هستم خوشحال بیش از حد. B: Iمتر نه خوشحال یا (نه 'من"نه ... خیلی")
• A: I از فیلم لذت برد • A: I نمی تونم بخورم
B: لذت بردم it بیش از حد. B: I می توانیا نه (نه 'من نمی تواند بیش از حد ")
• مریم یک دکتر است شوهرش is یک دکتر بیش از حد. • بیل تلویزیون را تماشا نمی کند او نمی کند'T خواندن روزنامه ها یا.

نظرات فیس بوک