ببخشید، عفو و متاسفم

خانه » ببخشید، عفو و متاسفم

1 ما معمولا می گوییم بهانه من قبل از اینکه ما را وقفه یا مزاحمت کنیم؛
ما میگوییم متاسف پس از اینکه کسی را ناراحت یا ناراحت کردیم.

مقايسه كردن:

  • ببخشید، می توانم از گذشته عبور کنم ... آه متاسف، آیا روی پای من قدم گذاشتهایم؟
  • ببخشید، آیا می توانید راه من را به ایستگاه بگویید؟

I عذر خواهی کن یک روش رسمی تر از آن است که می گویند متاسفم.

  • I عذر خواهی کن. من می ترسم که متوجه نشدم این شما بودید

2 اگر ما نمی شنویم یا نمی فهمیم مردم چه می گویند، معمولا می گویند متاسف? چی؟ (غیررسمی) یا (ببخشید?
آمریکایی ها نیز می گویند ببخشید؟

  • "مایک در تلفن." " متاسف"من گفتم" مایک در تلفن "
  • "فردا می بینمت". "چی؟ گفتم: فردا ببینمت
  • "شما ناشنوا هستی". " ببخشید؟"

نظرات فیس بوک