هر و هر یک

خانه » هر و هر یک

1 ما استفاده می کنیم هر پیش از اسم یکنواخت

هر اسم اسم انفرادی

  • من او را می بینم هر روز (نه ... هر روز)
  • هر اتاق در حال استفاده است

2 ما استفاده می کنیم هر یک از قبل از یک ضمایر یا تعیین کننده (مثلا، من، این). ضمایر یا اسم چندگانه است

هر یک از ما / شما / آنها
هر یک از + determiner + اسم plural

  • کتاب های او فوق العاده است. خوانده ام هر کس of آنها را
  • هر یک از صفحات شکسته شده است

3 می توانیم استفاده کنیم هر کس بدون اسم

  • هر کس شکسته است
  • خوانده ام هر کس

4. هر با استفاده از عناصر متعدد در عبارات مانند هر سه روز، هر شش هفته استفاده می شود

  • من به ایتالیا میروم هر شش هفته

5. همه، همه و همه چیز با استفاده از افعال انحصاری مانند هر کدام استفاده می شود.

  • هر کس رفته است خانه (نه همه وجود دارد ...)
  • همه چیز آماده است.

نظرات فیس بوک