همدیگر و یکدیگر

خانه » همدیگر و یکدیگر

1. یکدیگر و یکی دیگر معنی همان

 • مری و من به یکدیگر / یکدیگر هر روز
 • آنها بدون نگاه کردن نشستند یکدیگر / یکدیگر.

2 مالکیتی وجود دارد یکدیگر / یکی دیگر

 • ما اغلب لباس های یکدیگر را قرض می گیریم.
 • آنها به چشم یکدیگر نگاه کردند

هر یک از دیگر / یکی دیگر به عنوان موضوع مورد استفاده قرار نمی گیرند

 • ما باید هرکسی با دقت به آنچه که دیگر می گوید:
  (نه ما باید با دقت به آنچه یکدیگر می گویند گوش کنیم.)

3 توجه داشته باشید که تفاوت بین یکدیگر / یکدیگر و
خودمان / خودمان / خودمان.

مقايسه كردن:

 • آنها به دنبال آن بودند یکدیگر
  (= هر شخص به سوی دیگر نگاه کرد)
 • آنها داری نگاه می کنی خودشان
  (= هر شخصی به خودش و یا خودش نگاه کرد)

نظرات فیس بوک