در طول و برای

خانه » در طول و برای

در طی می گوید وقتی چیزی اتفاق می افتد
برای می گوید چقدر طول می کشد

مقايسه كردن

  • پدرم در بیمارستان بود در طی تابستان
  • پدرم در بیمارستان بود برای شش هفته (نه در طول شش هفته)
  • باران می بارد در طی شب برای دو یا سه ساعت
  • من تماس می گیرم و شما را می بینم برای چند دقیقه در طی بعد از ظهر

نظرات فیس بوک