در راه، در راه، به هر حال، در راه

خانه » در راه، در راه، به هر حال، در راه

در راه:

  • لطفا این صندلی را عوض کنید در راه است
  • انجام کار خود را در راه من به شما نشان داد.

در راه:

  • در راه به ایستگاه، من برخی از سیگارها را خریدم.

به این ترتیب:

  • او پاکت نامه های قدیمی را ذخیره می کند. به این ترتیب، او چندین تمبر را جمع آوری کرده است.

به هر حال:

  • به هر حال، اخیرا هری را دیده اید؟

در یک راه:

  • به هر حال، این یک کتاب مهم است.

نظرات فیس بوک