قرض گرفتن و قرض دادن

خانه » قرض گرفتن و قرض دادن

قرض گرفتن از کسی

قرض دادن به کسی
کسی چیزی را بدهد

امانت گرفتن شبیه است چیزی از کسی گرفته اید

  • I قرض گرفت یک پوند از پسرم
  • می توانم امانت گرفتن دوچرخه شما؟

قرض بدهید مانند دادن است شما چیزی را به کسی قرض بدهید یا کسی را قرض بدهید.
(معنی همان است)

  • I قرض گرفت کت من به دوست برادر من و من هرگز آن را ندیدم
  • قرض بدهید من شانه خود را برای یک دقیقه، آیا شما؟

نظرات فیس بوک