در میان و بین

خانه » در میان و بین

- بین: کسی / چیزی بین دو یا چند نفر یا چیزها به وضوح جدا هستند

- در میان: هنگامی که کسی / چیزی در یک گروه، یک جمعیت یا توده ای از مردم یا چیزهایی است که ما جداگانه نمی بینیم

  • او بین تام و جری ایستاده بود
  • او در میان جمعیتی از کودکان ایستاده بود
  • خانه ما بین چوب، رودخانه و روستا است
  • خانه اش در میان درختان پنهان است

نظرات فیس بوک