تقریبا و تقریبا

خانه » تقریبا و تقریبا

- تقریبا = تقریبا

- چند وقت تقریبا = تقریبا + کمی نزدیکتر است

- معمولا تقریبا + اثر منفی (نه تقریبا)

  • تقریبا هیچ وقت تقریبا هیچکس تقریبا هیچ پولی ندارد

نظرات فیس بوک