همه، همه و همه چیز

خانه » همه، همه و همه چیز

- همه نه تنها = هر کس

  • تمام مردم برخاستند
  • هر کس ایستاد (نه تمام ایستاد)

- تمام + نسبی clause (=تمام (که) ...) = همه چیز

  • تمام (که) من مال تو است (یا همه چیز...)
  • همه چیز مال شماست (نه تمام مال شما است)
  • او از دست داد تمام او متعلق (یا ...همه چیز او متعلق به)
  • او از دست داد همه چیز (نه او همه چیز را از دست داد)

- تمام اغلب = معنای منفی = چیزی بیشتر = تنها چیزی است

  • این هست تمام من کردم
  • تمام من می خواهم جایی برای خواب باشد

- اینه تمام = به پایان رسید

نظرات فیس بوک