قبل و قبل

خانه » قبل و قبل

- زمان + پیش = زمان قبل از این

  • دو سال پیش = دو سال قبل از این

- زمان + قبل از = زمان قبل از آن (قبل از زمان گذشته)

  • دو سال قبل از = دو سال قبل از آن

دو سال پیش، من از شهر محل اقامتم رفتم که دو سال از آن گذشتم قبل از.

نظرات فیس بوک