پس (پیش فرض) - بعد (قید)

خانه » پس (پیش فرض) - بعد (قید)

  1. پس از یک پیش فرض است: می توان آن را یک اسم یا فرم an -ing دنبال کرد
  • ما در یک رستوران خوردیم بعد از فیلم
  • بعد از دیدن فیلم، ما در یک رستوران خوردیم
  1. پس از در یک قاعده نیست: ما آن را با معنی مشابه استفاده نمی کنیم بعد از آن, سپس or بعد از آن
  • ما به سینما رفتیم و بعد از آن (سپس/ بعد از آن) ما در یک رستوران خوردیم
    (نه ... و نه بعد از ما در یک رستوران خوردیم)

نظرات فیس بوک