رایدراداس

خانه » رایدراداس

رایدراداس

Hardware de equipo

1 computadora (de escritorio)
پردازشگر 2 / unidad de proceso central
مانیتور 3 / pantalla
4 unidad de CD-ROM
5 CD-ROM
unidad de disco de 6
دیسکو 7 (فلاپی)
8 teclado
9 ratón
pantalla plana de 10 pantalla / LCD
11 ordenador portátil
جوی استیک 12
bola de la pista 13
14 módem
محافظ 15 de la oleada
16 impresora
17 اسکچر
کابل 18

Programas informáticos

برنامه 19 برنامه پردازش متن
برنامه 20 د هجا د cálculo
برنامه 21 نرم افزار آموزشی
22 juego de ordenador

نظرات فیس بوک