کمیته، کهکشان

خانه » کمیته، کهکشان

کمیته، کهکشان-آسترنومیا

بادبادک

Núcleo del cometa، کاما، کولا دل گاز، کبکا، کولا دلاللو

Núcleo، کاما، کولا د گاز، cabeza، cola de polvo

GALAXIA

Galaxia del Hubble de la clasificación، Galaxia elíptica، galaxia de lentiicular، galaxia espiral، galaxia espiral barrada، galaxy irregular، brazo espiral، núcleo.

Clasificación del Hubble، Galaxia elíptica، galaxia lentiicular، galaxia espiral، galaxia espiral barrada، کهکشان نامنظم، brazo espiral، núcleo.

نظرات فیس بوک