01 خصوصیات شخصی

خانه » 01 خصوصیات شخصی

نمونه کارها، تقسیم بندی های شخصی، خصوصیات مثبت و منفی

Tipos de pronombres

Tipos de pronombres (1) خصوصیات شخصی 2) Pronombres posesivos 3) Pronombres reflexivos / enfáticos
لا
شخص
مفرد تجارت
شی
Me
me
MIO ماموریت
جمع تجارت
شی
که
سنتاز (NOS)
nuestro ما
دوم
شخص
مفرد تجارت
شی
که
که
Tuyo ماموریت
جمع تجارت
شی
که
که
Tuyo ماموریت
شخصیت Tercera مفرد تجارت
شی
lo que ella
lo que ella
su suyo su sí mismo sí mismo
جمع تجارت
شی
که
آنها
آنها ماموریت

نمونه کارها، تقسیم بندی های شخصی، خصوصیات مثبت و منفی

نظرات فیس بوک