زمان چای

خانه » زمان چای

زمان چای - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت


1.
A آیا شما برای یک فنجان چای مراقبت می کنید؟

B فقط اگر شما یک نفر دارید.

A آیا شیر و شکر را می گیرید؟

خط شیر شیر و دو توده، لطفا ..

2.

AI انتظار می رود شما می توانید با یک فنجان چای انجام دهید، آیا نمی توانید؟

بله، من ترجیح می دهم یک فنجان قهوه داشته باشم، اگر فکر نکنی.

شیر و شکر؟

شیری شیرین بدون شکر لطفا.

3.

چطور قبل از رفتن به یک فنجان چای خوب؟

بله، من دوست دارم یکی.

A چطور آن را دوست دارید؟

لطفا با من تماس بگیرید.

4.

A آیا شما یک فنجان چای را دوست دارید؟

B فقط اگر مشکل بزرگ نباشد

A آیا شما با شیر و شکر آن را دوست دارید؟

B شیر خیلی زیاد و نیمی از قاشق غذا خوری، لطفا.

نظرات فیس بوک