مقدمه و باز کردن گامبازی های مکالمه

خانه » مقدمه و باز کردن گامبازی های مکالمه

مقدمه و باز کردن گامبایهای گفتگو - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

مقدمه و باز کردن گامبایهای گفتگو - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

وندی، من می خواهم شما را با برادرم، سام آشنا کنم.
ب چگونه می توان انجام داد؟
A چگونه می توانم انجام دهم؟
B شما در زندگی در انگلستان چه فکر میکنید؟
من هنوز خیلی احساس غربت میکنم
B ابتدا باید عجیب باشد.

2.

خانم هیوز، این پیتر براون است.
ب چگونه می توان انجام داد؟
A چگونه می توانم انجام دهم؟
B چطور چیزهایی را در اینجا پیدا میکنید؟
A اگر آن را برای آب و هوا نبود، من آن را بسیار دوست دارم.
B این کار را برای مدت طولانی انجام نخواهد داد.

3.

مادر، این برادر جو، دیوید است.
ب چگونه می توان انجام داد؟
A چگونه می توانم انجام دهم؟
B چگونه لندن را دوست دارید؟
A کاملا متفاوت از آنچه من انتظار داشتم.
B نگران نباشید، به زودی به آن میرسید.
4.

خانم استیسی، من دوست دارم دوست یونان، میلوس را معرفی کنم.
ب چگونه می توان انجام داد؟
A چگونه می توانم انجام دهم؟
B اولین انگیزه های شما در انگلستان چیست؟
A البته، در اینجا بسیار سردتر از آن است که در خانه است.
بله، هرگز فکر نکنید، در عرض یک یا دو هفته همه چیز درست خواهد شد.

نظرات فیس بوک