شکایت

خانه » شکایت

شکایات - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

شکایات - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

AI آرزو می کنم که تلویزیون خود را باهوش نگذارید

ببخشید آیا شما سعی در خواب دارید؟

A بله، و در حالی که من به آن فکر می کنم، لطفا زمانی که شما آهن قرض بگیرید.

BI واقعا باید بهتر شناخته شود. متاسف!

2.

A آیا فکر می کنید که می توانید کمی سر و صدا نگه دارید؟

ببخشید آیا بیدار شدم؟

بله، و چیز دیگری، آیا شما فکر نمی کنید از خمیر دندان من استفاده کنید؟

ب من متاسفم فکر کردم تو ذهنیتی نداشتی

3.

A که رادیو وحشتناکی با صدای بلند است. آیا شما می توانید یک کسر را خاموش کنید؟

ببخشید آیا شما را ناراحت می کند؟

بله، و چیز دیگری، آیا این ایده برای خرید صابون خود نیست؟

ببخشید من متوجه شدم که شما به شدت در مورد آن احساس کردید.

4.

A آیا شما باید این موسیقی را به اندازه کافی با صدای بلند داشته باشید؟

ببخشید آیا شما را ناراحت می کند؟

A بله، و در حالی که من در مورد آن، لطفا از تلفن بدون درخواست استفاده کنید.

ب ببخشید منظورم این بود که از شما بپرسم، اما شما خارج شدید.

نظرات فیس بوک