در یک ایستگاه راه آهن

خانه » در یک ایستگاه راه آهن

در ایستگاه راه آهن - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در ایستگاه راه آهن - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.
- وقتی قطار لندن می رود، لطفا؟
- 9.25، بستر 3.
- چه زمانی به لندن می رسد؟
- شما باید در 11.31 وجود داشته باشید، اما ممکن است کمی دیر شده باشد.
- آیا باید تغییر کنم؟
- بله، شما در لوئیس و شرق کرایادون تغییر می کنید.
2.
- کدام قطار را برای ویکتوریا بگیرم، لطفا؟
- 9.28 این پایان بستر 2 است.
- وقتی این کار را می کنید؟
- این در 11.34 وجود دارد.
- باید تغییر کنم؟
- نه، این قطار است.
3.
- کدام پلت فرم برای پل لندن، لطفا؟
- 9.27 از پلت فرم 1.
- چه زمانی می رسد؟
تقریبا دو ساعت طول می کشد بنابراین، قبل از 11.30 وارد خواهید شد.
آیا تغییر لازم است؟
نه، نیازی به تغییر نیست

4.

لطفا قطار بعدی ویکتوریا چه مدت است؟
9.26، بستر 4. درست در جلو.
وقتی ما آنجا می رویم؟
این موضوع در 11.35 به وقوع می پیوندد، اما امروز آنها به پایان رسیده است.
نیاز دارم که قطار را عوض کنم؟
بله، در شرق کرایادون تغییر کند.

نظرات فیس بوک