درخواست سلامت

خانه » درخواست سلامت

پرسش درباره سلامت - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

پرسش درباره سلامت - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

پدرت چطوره؟

او برای یک یا دو روز خسته شده است.

با او اشتباه است

او با سردی رفته است.

به او بگو او امیدوارم که او زودتر احساس بهتر کند

این خیلی از شماست من آن را تحویل خواهم داد

2.

این شب Tony کجاست؟

او احساس خوبی ندارد

واقعا؟ مشکل چیست؟

فکر می کنم او باید چیزی بخورد.

به او احترام بگذارید و به او بگوید که همه چیز را آسان می کند.

خیلی ممنون. من او را به آنچه که گفتم می گویم.

3.

امروز برادرت چطوره؟

او اخیرا خیلی خوب عمل نکرده است.

متاسفم که این را می شنوم موضوع چیه؟

فکر می کنم او کارش را ادامه داده است.

امیدوارم که او به زودی بر آن غلبه کند.

متشکرم. او خوشحال خواهد شد که شما را از او خواسته است.

4.

من اخیرا باب را ندیده ام. او چطور است؟

به عنوان یک حقیقت، او گذاشته شده است.

اوه عزیزم! با او چکار میکنی؟

ما نمی دانیم، اما فردا فردا داروی دکتر داریم.

اجازه دهید من بدانم اگر چیزی وجود دارد که می توانم انجام دهم.

خیلی ممنون. من به او می گویم که شما در مورد او پرسیدید.

نظرات فیس بوک