معذرت خواهی

خانه » معذرت خواهی

معذرت خواهی - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

معذرت خواهی - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت


1.

من می ترسم جوهر را روی تمام سفره ریختم

اوه، هرگز در مورد آن فکر نکن.

من واقعا متاسفم. آیا نمی توانید به من بپردازم؟

نه، من از آن نمی شنوم

2.

من به شدت متاسفم، اما به نظر می رسد روسری شما را نادیده گرفته است.

اوه، نگران نباش

من فقط نمی دانم چه باید بگویم. البته من آن را جایگزین میکنم.

نه، این کاملا از این سؤال نیست

3.

من خیلی ترسیدم یک سوراخ در فرش سوخته.

اوه، این همه درست است.

عذر خواهی می کنم من یک روز اول برای اولین بار به شما خریدم.

البته که نه. هرگز هرگز آن را دوست نداشتم

4.

من متاسف هستم، اما من یک صفحه را شکسته ام.

اوه، مهم نیست

من همیشه متاسفم به من بگویید جایی که آن را خریداری کرده ام، بنابراین می توانم شما را دریافت کنم
دیگر.

نه قطعا نه من نمیخوام که این کارو انجام بدم

نظرات فیس بوک