پارچه، دوخت، بافندگی

خانه » پارچه، دوخت، بافندگی

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

سوزن بافندگی 1

الگو 2

سبد دوخت 3

قلاب 4 و چشم

5 اتصال دهنده / ضربه محکم و ناگهانی

موضوع 6

7 پینت بال

شانه 8

9 سوزن

پین ایمنی 10

پین 11

اندازه نوار 12

قیچی 13

نخ 14

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

15 Veicro ™

16 آهن روی نوار

19 خیاطی

رنگ آمیزی 20

21 پاره / پاره

22 دکمه گمشده

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

چرخ خیاطی 17

لباس 18 / شلوار جین

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

23 زیپ شکسته

24 جین

25 پشم

26 چرم

27 کتانی

28 پلی استر

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

29 ابریشم

30 پنبه

نظرات فیس بوک