هتل

خانه » هتل

هتل - فرهنگ لغت

هتل - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

1 هتل

2 چک کردن

3 میز جلو

4 چک کردن

5 مدیر اداری / میز اداری

6 مهمان

هتل - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

7 دفتر تلفن

8 چمدان

9 رستوران

10 اتاق کنفرانس

11 آسانسور

هتل - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

12 خدمتکار / خانه دار

13 بار

14 لابی / فواید

هتل - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

15 حمام

16 کلید اتاق

17 تک (اتاق)

هتل - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

18 دو نفره (اتاق)

19 سرویس اتاق

نظرات فیس بوک