دندانی

خانه » دندانی

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

A. دندانپزشکی

1 دندانپزشک

2 مته

3 دستیار دندانپزشک

4 صبور

5 (دندانپزشکی)

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

6 چراغ

7 ارتودنت

8 پرانتز

9 نخ دندان

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

10 دندان های پشتی

11 دندانهای جلو

12 پر كردن

13 لثه ها

14 دندان

15 پروتزهای دندانی

16 آینه

B. مراقبت از چشم

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

17 اپتومتریست

18 نمودار چشمی

دندانپزشکی و مراقبت از چشم - بهداشت - فرهنگ لغت آنلاین آنلاین

19 مورد عینک

20 عینک

21 لنز

22 فریم ها

23 لنزهای تماسی

24 قطره چشم

25 راه حل تمیز کردن

نظرات فیس بوک