تجهیزات ورزشی تیم

خانه » تجهیزات ورزشی تیم

ورزشهای تیمی

A. بیس بال


1 بازیکن بیس بال
2 میدان بیس بال / توپ بلندی

B. softball


3 بازیکن سافتبال
4 بالفت

C. فوتبال


5 بازیکن فوتبال
6 زمین فوتبال

D. lacrosse


7 بازیکن لاکراس
8 میدان لاکراس

E. (یخ) هاکی


9 بازیکن هاکی
10 هاکی روی میز

F. بسکتبال


11 بازیکن بسکتبال
12 زمین بسکتبال

G. والیبال


13 بازیکن والیبال
14 زمین والیبال

H. فوتبال


15 بازیکن فوتبال
16 زمین فوتبال

تجهیزات ورزشی TEAM

A. بیس بال

1 بیسبال
2 خفاش
3 کلاه ایمنی
4 لباس بیس بال
5 ماسک گیرنده
6 دستکش بیسبال
7 مچ کشنده

B. softball


8 سافتبال
9 دستکش سافتبال

C. فوتبال


10 فوتبال
11 کلاه فوتبال
12 پد کتف، محافظ کتف

D. lacrosse


13 توپ لاکراس
14 محافظ صورت
15 لاکراس چوب

E. هاکی


16 توپ هاکی
17 چوب هاکی
18 ماسک هاکی
19 دستکش هاکی
20 اسکی روی هاکی

F. بسکتبال


21 بسکتبال
22 پشت صندلی
23 حلقه بسکتبال

G. والیبال


24 والیبال
25 تور والیبال

H. فوتبال


26 توپ فوتبال
27 shinguards

نظرات فیس بوک