ورزش، فعالیت های ورزشی

خانه » ورزش، فعالیت های ورزشی

ورزش و اقدامات انجام شده


1 اصابت
2 گام صدا
3 پرت کردن
4 گرفتن

5 عبور
6 ضربه زدن
7 خدمت
8 گزاف گویی

9 چنگ زدن
10 شلیک
11 کش آمدن
12 خم شدن

13 راه رفتن
14 اجرا کن
15 هاپ
16 جست و خیز

17 پرش
18 زانو زدن
19 نشستن
20 دراز کشیدن

21 رسیدن
22 تاب خوردن
23 فشار دادن
24 کشیدن

25 بلند کردن
26 شنا کردن
27 شیرجه رفتن
28 شلیک

29 فشار دادن
30 نشستن
31 بلند کردن پا
32 عروسک خیمه شب بازی

33 خم شدن زانو عمیق
34 سوسک
35 چرخ دنده
36 دست پاشی

ورزش و اقدامات انجام شده

ورزش و اقدامات انجام شده

ورزش و اقدامات انجام شده

ورزش و اقدامات انجام شده

نظرات فیس بوک