نمودار داخلی سازمان

خانه » نمودار داخلی سازمان

نمودار اعصاب داخلی

تصویر بدن بدن انسان

قسمت های بدنقطعات بدن انسان

57 مغز؛ 58 59 نخاعی گلو؛ 60 سوزن 61 مری
62 ماهیچه 63 ریه؛ 64 قلب 65 کبد؛ 66 معده؛ 67 روده ها
68 رگ 69 شریان 70 کلیه 71 پانکراس؛ 72 مثانه

قسمت های بدن
61 مغز؛ 62 گلو؛ 63 مریض 64. تورم
65 نخاع؛ 66 ریه 67 قلب؛ 68 کبد؛ 69 کیسه صفرا
70 معده؛ 71 روده بزرگ؛ 72 روده کوچک

قطعات بدن انسان
73 عضلات 74 استخوان ها؛ 75 پانکراس
76 کلیه ها؛ 77 مثانه 78 رگ 79 شریان ها

بخشی از بدن سازمان های داخلی

سینوس، کالبد، زبان، حنجره، سیب آدم، طناب های vocab، گلو، مغز، ریه، epiglottis، مری

بخش اعصاب داخلی بدن

کبد، دوازدهه، کلیه، پانکراس، روده کوچک، روده بزرگ، آپاندیس، غده تیروئید، تورم، ریه، قلب، معده، اسپلین

نظرات فیس بوک