خانه، خانه کار

خانه » خانه، خانه کار

خانه / خانه کار - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

خانه / خانه کار - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

1 او را ببوسد

2 صبحانه / ناهار / شام را بخور

3 بچه ها را به مدرسه برسانید

4 پیاده روی سگ

5 اتوبوس را به مدرسه برسانید

6 ساندویچ را بساز

خانه / خانه کار - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

7 ماشین ظرفشویی را پر کن

8 گرد و خاک

9 کفپوش کردن

10 ظرف ها را بشور

خانه / خانه کار - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

11 بچه را بخور

12 جارو کف

13 خانه را خلاص کنید

14 خوراک سگ

15 انجام تکالیف انجام دهید

16 بلند کردن بچه ها

خانه / خانه کار - کار / اشغال - فرهنگ لغت عکس

17 لباس ها را بشور

18 ستایش

19 لباس هارو اتو کن

20 برو خرید

نظرات فیس بوک