06 خواهد داد / بدهد / داد، قرار داده است / قرار داده است / قرار داده است

خانه » 06 خواهد داد / بدهد / داد، قرار داده است / قرار داده است / قرار داده است

او کلاه خود را به مرد می دهد.
او کلاه خود را به مرد می دهد.

او به مرد داد. او به او داد
اکنون دستهای مرد است.

مرد کلاه خود را به زن می دهد.
او کلاه خود را به زن می دهد

او به زن داد. او به او داد
اکنون در دستان زن است.

زن کلاه را روی میز قرار می دهد.
او آن را روی میز گذاشته است.

او آن را آنجا گذاشت
در دست او بود. روی میز می باشد.

نظرات فیس بوک