04 خاموش خواهد شد / خاموش می شود / خاموش می شود، قرار داده است / قرار است

خانه » 04 خاموش خواهد شد / خاموش می شود / خاموش می شود، قرار داده است / قرار است

خاموش خواهد شد / خاموش است / خاموش است

حال ساده

گذشته ساده

در حال حاضر ساده و در حال حاضر ساده است

کلاه او روی میز است. - او کلاه خود را از روی میز می گیرد
او آن را از روی میز صحبت می کند - اگر از میز بیرون بیاید

قرار دادن / قرار دادن است

خواهد بود

او کلاه خود را بر روی سر خود قرار می دهد - او کلاه خود را بر روی سر خود قرار می دهد
او کلاه خود را روی سرش گذاشت. او آن را گذاشت - روی میز بود. در سر او است.

او کلاه خود را از سر خود می گیرد- او کلاه خود را از سر خود می گیرد
کلاه او در دست دارد. در سرش بود - او کلاه خود را گرفت

نظرات فیس بوک