03 من / او / او / شما، این / کسانی

خانه » 03 من / او / او / شما، این / کسانی

این سر من است - این کلاه من است
کلاه من در دست من است این در دست من است - کلاه من در سر من است. این در سر من است

این کلاه من است - این کلاه اوست
کلاه او در سر او است - کلاه او در دست او است.

این شما بودید این روی میز است - آنها کلاه های شما هستند. آنها روی میز قرار دارند.
این دست من است این دست راست من است این دست چپ من است -
این دست شماست این دست راست شماست. این دست چپ شماست.

نظرات فیس بوک