02 اینجا / آنجا، این / آن

خانه » 02 اینجا / آنجا، این / آن

اینجا - آنجا

من اینجا هستم - او آنجاست
او اینجا است - او آنجا است

اینجا است - آنجاست
آنها اینجا هستند - آنها آنجا هستند

تو آنجا هستی - تو آنجا هستی
شما اینجا هستید - ما اینجا هستیم

این وجود دارد - آنها آنجا هستند
ما اینجا هستیم - آنها اینجا هستند

این یک مرد است - این یک زن است
این یک مرد است - این یک زن است

این مرد اینجا است - آن مرد آنجا است
این زن اینجا است - این زن آنجا است

این یک میز است. این جدول اینجا است
این یک جدول است این جدول وجود دارد

این یک کلاه است این یک کلاه است
این یک دست است این انگشت شست است. این انگشتان است

نظرات فیس بوک