مزرعه، حیوانات مزرعه

خانه » مزرعه، حیوانات مزرعه

حیوانات مزرعه و مزرعه

1 مزرعه 2 (سبزیجات) باغ 3. ترسناک 4 محصول 5 سیستم آبیاری
1 مزرعه
2 (سبزیجات) باغ
3 ترسناک
4 محصول
5 سیستم آبیاری
6 انبار 7 سیلو 8 پایدار 9. هیزم 10 چنگ زدن 11 باغبانی
6 انبار غله
7 سیلو
8 پایدار
9 یونجه
10 جادوگر
11 باغبانی
12 pigpen / pigsty 13. میدان 14 ترکیب 15 مرتع
12 pigpen / pigsty
13 رشته
14 ترکیب کردن
15 مرتع
16 باغ 17 درخت میوه
16 باغ وحش
17 درخت میوه
18 کشاورز 19. استخدام دست
18 مزرعه دار
19 استخدام دست
20 مرغ 21 مرغدانی
20 قفس مرغ
21 مرغدانی
22 حصار 23 تراکتور
22 حصار
23 تراکتور
24 خروس 25 مرغ / مرغ 26. جوجه
24 خروس
25 مرغ / مرغ
26 جوجه
27 ترکیه 28 بز 29 بچه 30 گوسفند 31 گوشت بره
27 بوقلمون
28 بز
29 بچه
30 گوسفند
31 گوشت بره
32 گاو 33 (لبنیات) گاو 34. گوساله ها
32 گاو نر
33 (گاو شیری
34 گوساله ها
35 اسب 36 خوک 37 گوشت خوک
35 اسب
36 خوک
37 گوشت خوک

نظرات فیس بوک