عازم

خانه » عازم

عازم

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

شروع از دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

کیت در صندلی راننده نشست و دوستانش در صندلی های مسافر نشسته بودند.
کیت صندلی و آینه دید عقب را تنظیم کرد.
او کمربند ایمنی خود را به هم زد.
کیت کلیدی را در جرقه گذاشت

شروع از دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

... کلید را زد و ماشین را شروع کرد
او بیش از شانه اش را نگاه کرد و از کنار راهرو خارج شد.

نظرات فیس بوک