کار کردن با یک ماشین

خانه » کار کردن با یک ماشین

کار کردن با یک ماشین

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

تغییر چرخ دنده ها

اداره یک ماشین انگلیسی فرهنگ لغت عکس برای فعالیت های روزمره

کیت پدال کلاچ را روی دنده حرکت کرد و پا را از کلاچ گرفت.

سرعت بالا / پایین آوردن سرعت

اداره یک ماشین انگلیسی فرهنگ لغت عکس برای فعالیت های روزمره

کیت سریعتر حرکت کرد، شتاب دهنده را فشار داد.
همانطور که سرعت ماشین بالا میرفت، او به یک دنده بالاتر حرکت کرد.
برای کم کردن سرعت، کیت اجازه می دهد بر روی شتاب دهنده و به یک دنده پایین تر shilfted.
ماشین کاهش یافته است.

توقف

کیت در ترمز حرکت کرد.

عطف

کیت سیگنال نوشت و چرخ فرمان را عوض کرد.

اداره یک ماشین انگلیسی فرهنگ لغت عکس برای فعالیت های روزمره

وقتی تاریک شد، چراغها را روشن کرد.
وقتی باران می آید، او روی شیشه پاک کن شیشه ای را روشن کرد.

نظرات فیس بوک