ترک خانه

خانه » ترک خانه

ترک خانه

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

تام روی یک ژاکت قرار می دهد و آن را خیس می کند.
او در کفش خود قرار می دهد و به آنها پیوند می زند.
او کلیدها و کیف پول خود را جمع می کند و آنها را در جیب هایش قرار می دهد.
او کوله پشتی خود را جمع می کند

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

سپس او به جنی خداحافظ می گوید.
او گام های درب را بیرون باز می کند و درب را خاموش می کند.

نظرات فیس بوک