رانندگی همراه

خانه » رانندگی همراه

رانندگی همراه

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

رانندگی همراه انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

در یک تقاطع کیت برای نور قرمز متوقف شد.
وقتی نور سبز شد، پیش رفت.
یک بار او بیش از حد سرعت حرکت کرد.
یک افسر پلیس او را متوقف کرد و یک بلیط به او داد.

رانندگی همراه انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره
در پایان سفر او پارک کرد و ماشین را خاموش کرد.
کیت و دوستانش از ماشین خارج شدند و کیت آن را قفل کرد.

برخی از رانندگان چیز انجام می دهند

رانندگی همراه انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

تغییر خطوط، چرخش سمت چپ، چرخش راست
رفتن مستقیم، راه رفتن (ورود) بزرگراه، راه رفتن (خروج) بزرگراه
به حق راه میروم، کسی را میروم، به سمت کنار جاده میروم.

توقف گاز

رانندگی همراه انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

کیت به یک ایستگاه گاز کشیده شد و به یک پمپ کشیده شد.
او به همراهین گفت که چه نوع گازی را می خواهد و چه مقدار.
او گاز را برای او پمپاژ کرد و روغن را چک کرد.
سپس او به او پرداخت.

نظرات فیس بوک